طاهره الله دادیان

نام : طاهره الله دادیان
طاهره الله دادیان متولد 1349.در سال 75 وارد انجمن خوشنویسان شده و نزد اساتیدی چون استاد مقصودی ،خاتمی ، فلسفی و استاد رسول مرادی تلمذ کرده و از سال 80 به فراگیری خط شکسته نزد استاد عباس رفیعی فراهانی مشغول شده ام. نمایشگاه های جمعی: فرهنگسرای اشراق فرهنگسراس سرو گالری گنجینه تهران و نمایشگاه های فردی در گالری تهران و حوزه هنری اصفهان .

آثار ثبت شده

مرتب سازی بر اساس :