محمدرضا صفاری زاده

نام : محمدرضا صفاری زاده
ایمیل : mrsn1348@gmail.com
شماره تماس : 09353883410
کارشناسی ارشد. معماری . دانشگاه تهران.سال 1375

آثار ثبت شده

مرتب سازی بر اساس :
پروانه-06 وضعیت : موجود
کد اثر : 5843
پروانه-05 وضعیت : موجود
کد اثر : 5842
پروانه-04 وضعیت : موجود
کد اثر : 5841
پروانه-03 وضعیت : موجود
کد اثر : 5840
پروانه-02 وضعیت : موجود
کد اثر : 5839
پروانه-01 وضعیت : موجود
کد اثر : 5838
گل-20 وضعیت : موجود
کد اثر : 5817
گل-19 وضعیت : موجود
کد اثر : 5816
گل-18 وضعیت : موجود
کد اثر : 5815
گل-17 وضعیت : موجود
کد اثر : 5814
گل-16 وضعیت : موجود
کد اثر : 5813
گل-15 وضعیت : موجود
کد اثر : 5812
گل-14 وضعیت : فروخته شد
کد اثر : 5811
گل-13 وضعیت : موجود
کد اثر : 5810
گل-12 وضعیت : موجود
کد اثر : 5809
گل-11 وضعیت : موجود
کد اثر : 5808
گل-10 وضعیت : موجود
کد اثر : 5807
گل-09 وضعیت : موجود
کد اثر : 5806
گل-08 وضعیت : موجود
کد اثر : 5805
گل-07 وضعیت : موجود
کد اثر : 5804
گل-06 وضعیت : موجود
کد اثر : 5803
گل-05 وضعیت : موجود
کد اثر : 5802
گل-04 وضعیت : موجود
کد اثر : 5801
گل-03 وضعیت : موجود
کد اثر : 5800
گل-02 وضعیت : موجود
کد اثر : 5799
گل-01 وضعیت : موجود
کد اثر : 5798
ماهیخورک وضعیت : موجود
کد اثر : 5797
پرنده-22 وضعیت : موجود
کد اثر : 5796
پرنده-21 وضعیت : موجود
کد اثر : 5795
پرنده-20 وضعیت : موجود
کد اثر : 5794
پرنده-19 وضعیت : موجود
کد اثر : 5793
پرنده-18 وضعیت : موجود
کد اثر : 5792
پرنده-17 وضعیت : موجود
کد اثر : 5791
پرنده-16 وضعیت : موجود
کد اثر : 5790
پرنده-15 وضعیت : موجود
کد اثر : 5789
پرنده-14 وضعیت : موجود
کد اثر : 5788
پرنده-13 وضعیت : موجود
کد اثر : 5787
پرنده-12 وضعیت : موجود
کد اثر : 5786
پرنده-11 وضعیت : موجود
کد اثر : 5785
پرنده-10 وضعیت : موجود
کد اثر : 5784
پرنده-09 وضعیت : موجود
کد اثر : 5783
پرنده-08 وضعیت : موجود
کد اثر : 5782
پرنده-07 وضعیت : موجود
کد اثر : 5781
پرنده-06 وضعیت : موجود
کد اثر : 5780
پرنده-05 وضعیت : فروخته شد
کد اثر : 5779
پرنده-04 وضعیت : موجود
کد اثر : 5778
خانه ای در کویر وضعیت : موجود
کد اثر : 5777
پرنده-03 وضعیت : موجود
کد اثر : 5776
پرنده-02 وضعیت : موجود
کد اثر : 5775
پرنده-01 وضعیت : موجود
کد اثر : 5774
سردردانشگاه وضعیت : موجود
کد اثر : 5773
پناه مادر وضعیت : موجود
کد اثر : 5772
بنام خدا وضعیت : فروخته شد
کد اثر : 5771