مبانی هنرهای تجسمی

مبانی هنرهای تجسمی را می توان به قواعد درک زبان بصری و ایجاد اثر در هنرهای تجسمی تعبیر کرد. به وسیله شناختن و تجربه کردن مبانی هنرهای تجسمی، زبان آثار هنری که با تجسم و با ارتباط بصری سر و کار دارند بهتر فهمیده می شوند و بهتر بکار گرفته میشوند. عموما هنرهای تجسمی به آن دسته از هنرها گفته می شود که قابلیت تجسم و شکل پذیری دارند و مستقیما به وسیله حس بصری درک می شوند.

در این بخش از مجموعه آموزش های مبانی هنر های تجسمی نمایشگاه و فروشگاه آنلاین آثار هنری گروه هنر نگاره سعی بر آن است که با شناساندن عناصر هنرهای تجسمی دانش هنری شما هنردوستان عزیز بالا برده شود. شما هنر دوستان گرامی می توانید از بین موضوعات زیر موضوع مرود نظر خود را جهت مطالعه انتحاب نمائید.

 آموزش مبانی هنرهای تجسمی