تاریخ هنر

تاریخ هنر ایران

گروه هنر نگاره تلاش دارد تا همگام با نمایش جلوه ها، اندیشه ها، و زیبایی های هنر ایران چشم اندازی را پدید آورد تا ارزش های معنوی و مادی این سرزمین کهنسال و بالنده را بیشتر و عمیق تر بشناساند.

تاریخ هنر جهان

در این بخش گروه هنر نگاره سعی دارد خیال شما را با معرفی و بررسی آثار زیبای هنری گوناگون در تمدن های مختلف جهان همسفر سازد.