کاربرد نظریه دیداری گشتالت در گرافیک

8 / 10
از 10 کاربر

مکتب روانشناسی گشتالت بر زمینه های متنوعی از فلسفه و علم و هنر تاثیرکرده است و هدف این پژوهش، چگونگی تاثیرگذاری اصول ادراک دیداری گشتالت بر طراحی و گرافیک می‌باشد.

واژه آلمانی گشتالت به معنی هیئت و صورت کلی شکل، انگاره، مکتبی است در روانشناسی که درآن پدیده‌ها، پیش از آن که مانند مجموعه‌ای از اجزاء  جدا از یکدیگر در نظر گرفته شوند، به صورت کل‌های سازماندار مورد توجه واقع شوند و بر این اعتقاد بنا شده است که کل، لزوما خواص اجزاء را ندارد و یا کل از اجزاء تشکیل دهنده آن ویژگی‌های بیشتری دارد و به بیان دیگر،‌ کل، دارای خواص یاویژگی‌هایی‌ است که در اجزاء تشکیل دهنده آن یافت نمی‌شود..

 روانشناسی مکتب گشتالت، با جمع آوری اطلاعات و تحقیق در مورد اهمیت نمونه‌های بصری و نیز پی بردن به اینکه انسان چگونه می‌بیند و دریافت‌های بصری را درک میکند، به تحقیق و تجربه در زمینه ادراک، کمک‌های قابل توجهی نموده است.

مغز ما به دو بخش نیم کره راست و نیم کره چپ تقسیم میشود که هر کدام از این نیمکره‌ها  وظیفه دریافت بخشی از ادراکات را بر عهده دارند: نیم‌ کره چپ را میتوان به عنوان بخش فکر و محاسبه و نیم‌ کره راست را به عنوان احساس و دریافت در نظر گرفت و این نیم کره،عهده دار دریافت و تحلیل گشتالت ها می‌باشد.

روانشناسان، مصادیق گشتالت را در عرصه‌های فلسفه و علم و هنر جستجو کرده اند. در این مکتب، بیش از دیگر مکاتب روانشناسی، به جنبه هنری تجربه‌های ادراکی توجه شده  که نتایج ارزنده ای درباره ادراک بصری و معنای الگوهای بصری و چگونگی عمل اندام‌های بدن انسان در دیدن و سازمان دادن بصری داشته است.

اصول ادراک دیداری گشتالت

1-اصل مناسبت نقش و زمینه

2-اصل مشابهت

3-اصل مجاورت

4-اصل یکپارچگی

5-اصل پیوستگی